Aan de Haven van Scheveningen

Gebruiksvoorwaarden AanDeHaven.nl website

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden AanDeHaven.nl-website (Disclaimer)

 

Akkoordverklaring

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van AanDeHaven.nl gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie

De informatie op, en overige inhoud van de AanDeHaven.nl-site wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De AanDeHaven.nl-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van AanDeHaven.nl en worden de AanDeHaven.nl-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. AanDeHaven.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. AanDeHaven.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen. AanDeHaven.nl redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de AanDeHaven.nl-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie geen toezeggingen worden geclaimd. AanDeHaven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de AanDeHaven.nl-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de AanDeHaven.nl-site beschikbare informatie. AanDeHaven.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de AanDeHaven.nl-site.

Foto's

Indien u bezwaar heeft op het geplaatste beeldmateriaal dan vernemen wij dat graag van u. Is uw bezwaar terecht, dan zal in overleg met u het beeldmateriaal worden aangepast dan wel worden verwijdert.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van AanDeHaven.nl of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de AanDeHaven.nl-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van AanDeHaven.nl inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen

Ieder gebruik van de AanDeHaven.nl-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van AanDeHaven.nl of derden is verboden.

Contact opnemen

De mogelijkheid bestaat dat AanDeHaven.nl bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt het volgende: tenzij de wet dit vereist of door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal AanDeHaven.nl deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter (rechtbank Den Haag) is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

AanDeHaven.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2021

Alle rechten voorbehouden - AanDeHaven.nl

© 2021 KellyW Design            W3layouts.